مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
مرضیه ذبیحی
فریده صادقی مقدم
مجیده بلوکی
جانان محبوبی
الهام پیراسته
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

8-اختلالات شبه جسمي
5-بالینی 8-اختلالات شبه جسمي
لیست زیر مجموعه ها
4-راهکارهای درمان اختلالات شبه جسمی (0)
3-ارزیابی اختلالات شبه جسمی (0)
2-سبب شناسی اختلالات شبه جسمی (0)
1-معرفی اختلالات شبه جسمی (0)