مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
مرضیه ذبیحی
فریده صادقی مقدم
مجیده بلوکی
جانان محبوبی
الهام پیراسته
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

10-اختلالات مربوط به مصرف مواد
5-بالینی 10-اختلالات مربوط به مصرف مواد
لیست زیر مجموعه ها
4-راهکارهای درمان اختلالات مربوط به مصرف مواد (0)
3-ارزیابی اختلالات مربوط به مصرف مواد (0)
2-سبب شناسی اختلالات مربوط به مصرف مواد (0)
1-معرفی اختلالات مربوط به مصرف مواد (0)