مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
احسان شادردی زاده
مریم جان فدا
بیتا طهرانچی
دکتر زهرا محدث حکاک
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
طیبه صابر
افسانه روبراهان
دکتر نسرین رفائی
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

2-اختلالات شخصیت
6- شخصیت 2-اختلالات شخصیت
لیست زیر مجموعه ها
2-اختلال شخصیت افسرده (7)
1-اختلال شخصیت اجتنابی (0)
3-اختلال شخصیت خودشیفته (0)
4-اختلال شخصیت ضداجتماعی (0)
5-اختلال شخصیت گوشه گیر (0)
6-اختلال شخصیت مرزی (0)
7-اختلال شخصیت منفی گرا (0)
8-اختلال شخصیت نمایشی (0)
9-اختلال شخصیت وابسته (0)
10-اختلال شخصیت وسواسی (0)