مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
مرضیه ذبیحی
فریده صادقی مقدم
مجیده بلوکی
جانان محبوبی
الهام پیراسته
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

2-اختلالات شخصیت
6- شخصیت 2-اختلالات شخصیت
لیست زیر مجموعه ها
2-اختلال شخصیت افسرده (7)
1-اختلال شخصیت اجتنابی (0)
3-اختلال شخصیت خودشیفته (0)
4-اختلال شخصیت ضداجتماعی (0)
5-اختلال شخصیت گوشه گیر (0)
6-اختلال شخصیت مرزی (0)
7-اختلال شخصیت منفی گرا (0)
8-اختلال شخصیت نمایشی (0)
9-اختلال شخصیت وابسته (0)
10-اختلال شخصیت وسواسی (0)