مقالات آموزشی

 

مشاورین حاضر در کلینیک
هدی جلایر
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
شیوا کریمی
مسعود مقدس زاده بزاز
طیبه صابر
مریم سلمانی
نسیم احمدی
افسانه روبراهان
جواد یوسفیان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
محسن سعیدیان اصل
حسین باشی
مجتبی پورمحقق
مجتبی آل سیدان
شادی شایان
دکتر شاهد مسعودی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر زهره عدالتی
مهدی رحمانی
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

مجتبی پورمحقق

همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده (پذیرش)

******************

خانم باقری (پذیرش)

******************

خانم کاوه (پذیرش)

 

 

گروه تالیف و تدوین

مینا شعبان زاده(مدیریت کانال)

******************

مرضیه نیکنام (تدوین)

******************

حمیده خوش بیان ( ویراستار)

******************

سمیه امینی ( مترجم )

 

2-اختلالات شخصیت
6- شخصیت 2-اختلالات شخصیت
لیست زیر مجموعه ها
2-اختلال شخصیت افسرده (7)
1-اختلال شخصیت اجتنابی (0)
3-اختلال شخصیت خودشیفته (0)
4-اختلال شخصیت ضداجتماعی (0)
5-اختلال شخصیت گوشه گیر (0)
6-اختلال شخصیت مرزی (0)
7-اختلال شخصیت منفی گرا (0)
8-اختلال شخصیت نمایشی (0)
9-اختلال شخصیت وابسته (0)
10-اختلال شخصیت وسواسی (0)