مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
احسان شادردی زاده
مریم جان فدا
بیتا طهرانچی
دکتر زهرا محدث حکاک
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
طیبه صابر
افسانه روبراهان
دکتر نسرین رفائی
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

5-انواع و مدل های برنامه ریزی درسی
1-تحصیلی 2-برنامه ریزی درسی 5-انواع و مدل های برنامه ریزی درسی

تعداد نمایش در صفحه:

تعداد مطالب: 3 مطلب
انواع برنامه‌‌های درسي و اهداف آن
آشنایی با چند مدل تدریس
سازماندهی محتوای برنامه‌ها‌ی درسی
1