مقالات آموزشی

 

مشاورین حاضر در کلینیک
سعیده صدیقی
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
اعظم محبوبی
شیوا کریمی
مسعود مقدس زاده بزاز
طیبه صابر
افسانه روبراهان
جواد یوسفیان
مهدی خوریانیان
حسین چم حیدری
دکتر نسرین رفائی
محسن سعیدیان اصل
حسین باشی
مجتبی پورمحقق
مجتبی آل سیدان
شادی شایان
دکتر شاهد مسعودی
دکتر فاطمه امیر
رویا سعیدی حیدری
دکتر زهره عدالتی
مهدی رحمانی
دکتر فاطمه شهامت
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
متخصصان آموزش کلینیک

حسین چم حیدری

مجتبی پورمحقق

همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده (پذیرش)

******************

خانم باقری (پذیرش)

******************

خانم کاوه (پذیرش)

 

 

گروه تالیف و تدوین

مینا شعبان زاده(مدیریت کانال)

******************

مرضیه نیکنام (تدوین)

******************

حمیده خوش بیان ( ویراستار)

******************

سمیه امینی ( مترجم )

 

تهيه‌ی يك كارنامه‌ی شغلي برنده
1-تحصیلیتهيه‌ی يك كارنامه‌ی شغلي برنده
ارسال شده در تاریخ: 7 دی 1393

اين مقاله راهکارهایی را براي نوشتن كارنامه‌ی شغلي و ارسال الكترونيكي آن ارائه مي‌كند. نوشتن يك كارنامه‌ی شغلي حساب‌شده و منسجم مستلزم آن است كه قبل از تهيه‌ی آن تحقيقات خود را كامل كنيد. لازم است نوع كارفرما، سمت شغلي و همين طور شرايط عمومي مورد نياز آن كار را مدنظر قرار دهيد تا كارنامه‌ی شغلي خود را بر اساس نيازهاي ويژه و شخصيت كارفرما تهيه و تنظيم كنيد.

-پرونده‌ی شغلي:

 پرونده‌ی شغل يك كارنامه‌ی شغل مفصل است. معمولاً پوشه‌اي است كه كارنامه‌ی شغل اصلي و نمونه‌ی كارهايي را كه در ارتباط با هدف شغلي خود انجام داده‌ايد، در آن گنجانيده  شده است. نمونه كارها‌ي‌تان را بايگاني كنيد و در مواقع لازم از آن استفاده كنيد.

-آمادگي براي نوشتن كارنامه‌ی شغلي:

هدف عيني خود را در كارنامه‌ی شغلي بگنجانيد. هدف عيني كاري، يك عبارت كوتاه و دقيق درباره‌ی منصب يا شغل است كه به دنبال آن هستيد. هدف عيني واضح به فرآيند كاريابي شما تمركز مي‌بخشد و به كارفرما نشان مي‌دهد كه شما درباره‌ی اهداف شغلي بلندمدت خود به‌طور جدي فكر كرده‌ايد. يك كارنامه‌ی شغلی چكيده‌ی بخشي از سابقه‌ی شماست كه به آن شغل خاص مربوط مي‌شود. در كارنامه‌ی شغلي اهداف عيني كاري، تحصيلات، تجربه‌ی كاري، مهارت‌هاي خاص و علايق شما به‌طور خلاصه گنجانيده شده است.

-كاربرد كنش واژه‌ها(Action words):

 از عبارت‌ها و تجربه‌هاي مستندي استفاده كنيد كه هم خواننده را تحت تأثير قرار دهد و هم كارنامه‌ی شغلي شما را فعال و ممتاز جلوه دهد.

-راهکار‌هاي مهم براي انتخاب «توان‌واژه‌ها»(Power words):

 از عبارت‌هاي كوتاه، واضح و صريح استفاده كنيد. از زبان حرفه‌اي - تخصصي متداول در شغلي كه براي آن تقاضا داده‌ايد استفاده كنيد. جمله‌ها را با كنش‌‌واژه‌ها (در فارسي به شكل «مصدر» يا «اسم») كه به‌طور كوتاه و فشرده كارهاي قبلي شما را توضيح مي‌دهند شروع كنيد؛ مانند: -پياده كردن سيستم بايگاني جديد –نتايج فعاليت‌هاي خود را فهرست كنيد. با حسن سليقه عمل كنيد و بهترين تجارت خود را در معرض فروش قرار دهيد.

-كاربرد «عبارت كليدي» مناسب:

 در حال حاضر در بسياري از شركت‌هاي بزرگ، كاركنان نيروي انساني تصوير (Scan)كارنامه‌ی شغلي خود را براي ذخيره و بازيابي بعدي در فايل‌هاي كامپيوتري و پايگاه‌هاي اطلاعاتي ثبت مي‌كنند. شركت‌ها براي استخدام نيروي جديد از «بانك كارنامه‌ی شغلي» استفاده مي‌كنند. كارفرمايان با استفاده از عبارت كليدي مشخصي كه با آن سمت شغلي ارتباط دارد، بانك‌هاي كارنامه‌ی شغلي و پايگاه اطلاعاتي خود را زير و رو می‌کنند. اين اطلاعات براي نوشتن كارنامه‌هايي كه به كمك «كليد واژه» بازيابي مي‌شوند، مي‌توانند حياتي و سرنوشت‌ساز باشند؛ بنابراين براي خلاصه كردن تجربه‌هاي خود از اسم‌هاي واضح، ملموس و مشخص استفاده كنيد.

-معرف‌ها:

عبارت «در صورت درخواست، معرف‌هايي در دسترس هستند» معمولاً كفايت مي‌كند.

-ظاهر كارنامه‌ی شغلي شما:

 اين كارنامه بايد داراي تايپي واضح، فضابندي مناسب و ظاهري چشم‌نواز و گيرا باشد. كامپيوترهاي شخصي و نرم‌افزارهاي ويژه‌ی نگارش كارنامه‌ی شغلي و واژه‌پردازي نگارش كارنامه‌ی شغلي و واژه‌پردازي مي‌توانند از يك كارنامه‌ی شغلي معمولي يك كار عالي بسازند.

-كارنامه‌هاي شغلي الكترونيكي:

همين كه مدرك شما به مرحله‌ی مناسبی رسيد كه بتوانيد با افتخار آن را براي كارفرما بفرستيد، بايد با دستكاري‌هاي كوچكي آن را به نسخه‌ی قابل تصويربرداري تبديل كنيد. كارنامه‌هاي شغلي الكترونيكي را به بانك كارنامه‌ی شغلي وارد مي‌كنند و اين بدان معناست كه آن‌ها را در معرض اسكن الكترونيكي و انساني قرار دارند. شايد لازم باشد از كارنامه‌ی شغلی‌تان دو يا چند نسخه‌ی مختلف تهيه و در هر كدام بر مهارت‌ها و كليد واژه‌هاي گوناگون تأكيد كنيد.

-كارنامه شغلي كاركردي:

يك كارنامه‌ی شغلي كاركردي تجربه‌ها، مهارت‌ها و تاريخچه‌ی شغلي را برحسب اعمالي كه واقعاً انجام داده‌ايد و نه فهرستي از عناوين كاري كه به ترتيب زمان مرتب شده‌اند، نشان مي‌دهد. شما بايد بر فعاليت‌هايي كه استخدام‌هاي سابق خود داشته‌ايد و در حال حاضر با شغل مورد نظر شما ارتباط دارند، انگشت بگذاريد و سوابق نامربوط را تأكيد برداري و حذف كنيد.

-كارنامه‌ی شغلي زماني:

 در اين كارنامه ساقه‌ی كار شما با ترتيب زماني معكموس فهرست مي‌شود؛ به اين معنا كه تازه‌ترين شغل يا پست درصدد قرار مي‌گرد. اين سوابق شامل كار نسخ‌هاي استخدام، عناوين شغلي، نام، نشاني و شماره تلفن كارفرماست.

-كارنامه‌ی شغلي تركيبي:

سبك تركيبی در واقع تركيبي از كارنامه‌هاي شغلي كاركردي و زماني است. معمولاً عملكردها و سنوات استخدامي همراه با فهرستي از كارفرمايان منظور مي‌شود.

-دستورالعمل نامه‌ی توضيحي:

 شما نامه‌ی توضيحي را براي اين مي‌نويسيد كه در دسترس بودن خود را اعلام و كارنامه‌ی شغلی‌تان را معرفي كنيد. اين شايد يكي از مهم‌ترين خودآگاهي‌هايي باشد كه با دست خودتان مي‌نويسيد. نامه را كوتاه و دقيقاً بر محور موضوع اصلي بنويسيد. به كارنامه‌ی شغلي خود اشاره كنيد و بر تجربه و عملكردهاي مرتبطي كه با نيازهاي اعلام شده‌ی شركت هم خواستي دارند، تأكيد كنيد. درخواست مصاحبه بدهيد. نامه‌ی شما بيانگر شخصيت مستقل شماست. با اعتماد به نفس بنويسيد و به زيبايي ظاهر آن هم توجه كنيد.

-تقاضانامه:

تقاضانامه‌ی استخدامي پرسش‌نامه‌اي است كه بيشتر شركت‌ها براي كسب اطلاعات ضروري و ثبت‌نام از متقاضيان كار مورد استفاده قرار مي‌دهند. نحوه‌ی پر شدن تقاضانامه نشان‌دهنده‌ی كمال، آراستگي و دقت متقاضي است. سپس آن را با دقت، كامل و به درستي پر كنيد.

تمرين‌:

-با راهنمایي‌هاي ارائه شده، كارنامه‌ی شغلي خود را بنويسيد.

 

برگرفته از كتاب برنامه آمادگي شغلي (خود را براي بازاركار قرن بيست و يكم آماده كنيد)، نويسندگان: دايان سوكي نيك –ويليام بندات –ليزا رافمن، ويرايش پنجم، انتشارات رشد

اقدام کننده: واحد تولید محتوای کلینیک روان درمانی صبا
تعداد مشاهده: 1421