مقالات آموزشی

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
آتنا سادات میررجائی
آزاده امیر
فاطمه قانعی مطلق
مرضیه ذبیحی
میترا ضیایی عاقل
مریم مرواریدی
عطیه تقوی
محمدرضا سعیدی
محمد حسین سلمانیان
مینا شعبان زاده
هانیه میر
سمیه قاصری
حسین چم حیدری
جانان محبوبی
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
سارا خواجه افضلی
محمدرضا صنم یار
سیما سیفی
ضرورت روانشناسی مهندسی در بهبود کسب و کار
2-شغلیضرورت روانشناسی مهندسی در بهبود کسب و کار
ارسال شده در تاریخ: 19 فروردین 1396

ضرورت روانشناسی مهندسی در بهبود کسب و کار

 

 

ارگونومی علمی است که سعی در درک تعاملات بین انسانها و دیگر عناصر تشکیل دهنده سیستم و نیز پیاده سازی نظریه ها و اصول مربوط به منظور بهزیستی انسان ها و کارآمدی کلی سیستم می گردد.

مطالعه علمی شرایط کار و روابط بین انسان و ماشین مهمترین ماموریت تبیین ارگونومی در یک سازمان است.

حذف حرکات غیر ضروری ، افزایش راحتی و ایمنی و همچنین بهبود کارآمدی و سازگاری بهتر نیروی کار با محیط و ابزارهایی که از آن استفاده می کند نتایج حاصل از توجه به این مهم است.

بی شک مداخله ارگونومی منحصر به اندازه گیری، مشاهده و مصاحبه نبوده و بهره گیری از روش های سازگار و اختصاصی در زمینه های مشکل ساز و نیز افراد مورد نظر را مورد بحث قرار می دهد و تغییر و تحولات عملکردی را بر روی وضعیت های کاری با رهنمود و پاسخ مناسب با افراد سازمان در میان گذاشته و همکاری آنها را جلب می نماید.

بهبود بهزیستی و بهره وری مهمترین رویکرد استفاده از ارگونومی است.

تحقق شرایط اولیه بهزیستی کارکنان ،طراحی و ترتیب توانایی کارکنان با نیازهای سازمان،کاهش خستگی های جسمی ، کاهش کارکردهای غیر ضروری جسمانی و بالا بردن انگیزه سرمایه های انسانی مهمترین عناصر اثرگذار بر افزایش کیفیت راندمان کارکنان و بهبود بهروری سیستم می باشد.

ارگونوم بایستی تحلیلی از تقاضا داشته باشد چرا که این تحلیل بیانگر چگونگی مسایل و جایگاه آنهاست. تقاضا می تواند از جانب کارمندان از جهت بهداشت ایمنی و یا بهبود شرایط کاری صورت گیرد و یا از سوی مدیران سازمان باشد که در مورد سرمایه گذاری و یا سنجش و درک وضعیت سازمان باشد که پس از پیدا کردن شناخت کامل از سازمان از جمله آگاهی از موقعیت های اقتصادی, اجتماعی و فنی سازمان و همچنین وضعیت منابع انسانی و تاریخچه و خط زمان سازمان می توان به تحلیل وظایف و فعالیت های مجموعه پرداخت.

هدف از این کار بررسی شرایط کاری فرد و روش های عملکردی و فکری که برای انجام وظایف خود به کار می برد میباشد.

در واقع شناخت برای طرز کار کردن افراد با توجه فشارهای وضعیت کاری به منظور رسیدن به اهداف تعیین شده سبب می شود ارگونوم به مسایل و مشکلات موجود برخورد کرده و آنها را ارزیابی می کند. پس از مساله شناسی و شناخت دقیق راه حل ها آماده و در سازمان اعمال خواهد شد.

تغییرات سریع و پیچیده شدن روابط اجتماعی در محیط سازمان سبب شده است بدون استفاده از ظرفیت های علمی و تخصصی مشاوران اداره کردن سازمان ها سخت باشد.

اعتبار سنجی و پایدار سازی فعالیت های روانشناسی مهندسی ضمن کاهش تعارضات درون سازمانی کمک شایانی به بهبود و توسعه کسب و کار خواهد کرد.

افزایش سرمایه اجتماعی و و همچنین ارتقاء میزان احساس تعلق پرسنل به سازمان ، اصلاح فرایندها و افزایش بهره وری کمترین مواهب توجه به روانشناسی سازمانی در سازمان ها خواهد بود.

اگرچه این دانش در ابتدای مسیر نهادینه شدن در اکوسیستم مدیریتی کشور می باشد اما با توجه بیشتر مدیران به این رویکردها شاهد اتفاقات مبارکی در ارتقاء نظام مدیریتی خواهیم بود.

احمد خیری

مشاور بهبود و توسعه کسب و کار

اقدام کننده: واحد تولید محتوای کلینیک روان درمانی صبا
تعداد مشاهده: 2887