مقالات آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
احسان شادردی زاده
مریم جان فدا
بیتا طهرانچی
دکتر زهرا محدث حکاک
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
طیبه صابر
افسانه روبراهان
دکتر نسرین رفائی
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

2-نوجوان
4-کودک و نوجوان 2-نوجوان
لیست زیر مجموعه ها
1-بلوغ (7)
2-روانشناسی رشد نوجوان (2)
3-نوجوان و خانواده (0)
4-هویت و دغدغه های شخصیتی (2)