مقالات آموزشی

                 

 

  

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
سعید شاه حسینی
مریم جان فدا
بیتا طهرانچی
زهرا محدث حکاک
سعیده صدیقی
فاطمه امیری
سمانه خمسه ای
طیبه صابر
افسانه روبراهان
دکتر نسرین رفائی
دکتر فاطمه امیر
محمدرضا صنم یار
دکتر روح الله شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

4-بهسازی تمرکز
1-تحصیلی 4-بهسازی تمرکز
لیست زیر مجموعه ها
1-تمرکز چیست؟ (0)
2-عوامل برهم زننده تمرکز (1)
3-تکنیک های تمرکزآفرینی (0)