مقالات آموزشی

 

  

 

 

 

 

مشاورین حاضر در کلینیک
الهام پیراسته
سمانه خمسه ای
محمدرضا ودادمفرد
سعیده باقری
دکتر الهام اقراری
سارا خواجه افضلی
مریم جان فدا
بیتا طهرانچی
دکتر زهرا محدث حکاک
طیبه صابر
دکتر نسرین رفائی
محمدرضا صنم یار
دکتر روزبه شمسا
سیما سیفی
همکاران حاضر کلینیک

خانم شعبان زاده

******************

 

 

 

1-اختلال شخصیت اجتنابی
6- شخصیت 2-اختلالات شخصیت 1-اختلال شخصیت اجتنابی
لیست زیر مجموعه ها
1-معرفی اختلال شخصیت اجتنابی (0)
2-سبب شناسی اختلال شخصیت اجتنابی (0)
3-ارزیابی اختلال شخصیت اجتنابی (0)
4-راهکارهای درمان اختلال شخصیت اجتنابی (0)